کاشی دیجیتال دیجیتال - 300 × 600 میلیمتر - Bluezone Vitrified

300 x 600 میلی متر