کاشی GVT / PGVT - 600 x 600 میلی متر - Bluezone Vitrified

600 x 600 میلی متر