فرمت بزرگ پرسلن پرسلن - 2400 x 1200 میلی متر - Bluezone Vitrified

2400 x 1200 میلی متر