فرمت بزرگ پرسلن پرسلن - 900 x 1800 میلی متر - Bluezone Vitrified

900 x 1800 میلی متر