ماشین حساب کاشی ما یا برآوردگر ما

برآورد کاشی کامل را دریافت کنید

محاسبه جعبه کاشی

پا
پا

برآورد کردن

sq m sq ft

این ممکن است بر اساس نیاز واقعی شما متفاوت باشد.
این فقط تقریبا محاسبه است.

x ft

y ft

نکات

  • ابعاد طول و عرض در پا قرار دارد.
  • 1 فوت = 0.3048 متر
  • 1 متر = 3.28084 فوت
  • 1 متر = 100 سانتی متر
  • 1 سانتیمتر = 0.01 متر