Máy tính gạch hoặc ước tính của chúng tôi

Nhận ước tính gạch hoàn hảo

Tính toán hộp ngói

Đôi chân
Đôi chân

Ước lượng

Sq. M. Sq. Như nhaut

Điều này có thể thay đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn.
Đây chỉ là tính toán khoảng.

X ft.

Y ft.

Lời khuyên

  • Kích thước chiều dài và chiều rộng là trong feet.
  • 1 feet = 0,3048 mét
  • 1 mét = 3,28084 feet
  • 1 mét = 100 cm
  • 1 centimet = 0,01 mét