Tấm sứ định dạng lớn - 1200 x 1200 mm - BlueZone thủy tinh

1200 x 1200 mm