Slab Sứ định dạng lớn - 2400 x 1200 mm - BluEZONE VITRIED

2400 x 1200 mm