Slab sứ định dạng lớn - 800 x 1600 mm - BlueZone Vitrified

800 x 1600 mm